گروه همایون

گروه همایون
تهران-تالار وحدت
بزرگداشت مولانا
رضارضایی پایور(آواز)-حوروش خلیلی(آواز)حسین پرنیا(آهنگساز و سرپرست گروه)-محمد دلنوازی(عود)-شهرام اعتمادی(تار)-مهدی رضایی(دف-دف باس )-رضا صدرالدینی(تنبک)-داوود ورزیده(نی)-سیامک رئوفی(کمانچه)-قارداشخانی(کمانچه)-رضا آبایی(قیچک)-سامان پارسا(بم تار)-سهیل سان احمدی(بم تار)-نیما دلنوازی(رباب)

گروه طیفور

اروپا

گروه طیفور

metronom
dohol
bendir
tombak
tempo
odoo
tabla
hang
jimbo
kakhon
tas
zorkhane